Учебные материалы
Карта сайта steklimdoma.ru dept.weddingpedia.ru ul.weddingpedia.ru frid.weddingpedia.ru
Рост відрахувань до бюджету і вищому органу досягається за рахунок як зниження загальних витрат на виробництво, економії матеріальних ресурсів.php, поліпшення використання основних фондів, так і збільшення обсягу випуску продукції.
При прийнятті в п'ятирічному плані занижених проти контрольних цифр показників зростання Ят відрахування в ФМП зменшуються за кожен пункт зниження за нормативами, збільшеним у 3 рази, а при зниженні d продукції вищої якості проти встановленого контрольними цифрами ФМПзменшується за кожен пункт зниження за нормативом, рівному 3% ФМП, передбаченого на даний рік контрольними цифрами.
Як показано на малюнку, коефіцієнт готовності блоку Б з підвищенням температури очищення /вт істотно знижується. Одночасно зростаютькапіталовкладення в установку, що призводить до зростання відповідних відрахувань на 23 тис. руб. в рік. В умовах теплофікаційного блоку при розрахунковій вартості умовного палива Цт 20; руб /т виявляється економічно вигідним найбільше зниження температури продуктівгазифікації перед їхнім очищенням. При зменшенні Дт до 10 руб /т крива розрахункових витрат проходить через мінімум, відповідний оптимальному значенню початкової температури в системі очищення, рівному 1000 С.
Структура фонду розвитку по роках також змінюється, але все жосновним джерелом формування залишаються амортизаційні відрахування. В цілому, як видно з даних табл. 2 темпи зростання відрахувань з прибутку в ФРП перевищують темпи зростання відрахувань від суми амортизації, хоча в окремі роки, як вже зазначалося вище, мало місцезменшення сум прибутку, що спрямовується в ФРП. Слід зазначити, що ці зміни відрахувань від прибутку не пояснюються коливаннями абсолютної суми прибутку.
Структура фонду розвитку по роках також змінюється, але все ж основним джерелом формування залишаютьсяамортизаційні відрахування. В цілому, як видно з даних табл. 2 темпи зростання відрахувань з прибутку в ФРП перевищують темпи зростання відрахувань від суми амортизації, хоча в окремі роки, як вже зазначалося вище, мало місце зменшення сум прибутку, що спрямовується в ФРП. Слідзазначити, що ці зміни відрахувань від прибутку не пояснюються коливаннями абсолютної суми прибутку.
Внаслідок такого значного збільшення загальної суми щорічно надається колгоспам довгострокового кредиту зросла і їх заборгованість за позикою накапітальні вкладення, до-раю на 1 січня. Крім того, на ту ж дату колгоспи були повинні гос-ву за техніку, куплену в МТС, 910 млн. руб. Разом з тим зростання відрахувань від грошових доходів у неподільні фонди та розширення ін власних джерел капітальних вкладень спричинили засобою ще більше зростання власних вкладень колгоспів у свої основні фонди і викликали зниження питомої ваги довгострокового кредиту у витратах колгоспів на капітальні вкладення. За планом 1961 капітальні вкладення колгоспів складають бл.
При невиконанні планів поприбутку і реалізації продукції в затвердженій номенклатурі, а також за рівнем рентабельності відрахування від прибутку у фонди підприємства зменшуються не менше ніж на 3% за кожен відсоток невиконання плану за вказаними показниками. Однак мінімальний розмір відрахувань відприбутку в заохочувальні фонди підприємства не повинен бути нижче 40% від встановлених за планом. Внаслідок того що знімаються обмеження для росту відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди, а також підвищуються нормативи відрахувань, створювані нові фонди перевищують посвоїми розмірами ті частини фонду підприємства, які раніше використовувалися на ці цілі.
Після несподівано високого зросту протягом усього 1970 попит став знижуватися, і в наступному році в цілому був зареєстрований один з найнижчих темпів зростання попиту на нафту задесять років з боку європейських і японських споживачів. У той же: час рекордно високі фрахтові ставки, які в настільки великій мірі сприяли виникненню напружених умов попередньої взимку, тепер різко знизилися внаслідок падіння попиту ізавершення будівництва значної кількості нових гігантських танкерів. Риночние ціни па нафтопродукти з негайною поставкою, особливо па мазут, які резжо підскочили взимку, влітку знову впали на 30% і більш, причому ціни на мазут, незважаючи на зростання відрахувань докористь країн-виробників, майже повернулися до рівня, що існував до кризи.
Напруженість міжгалузевого балансу, викликана прискореним зростанням фондомісткості палива, посилюється також більшою напруженістю в покритті купівельного попитувідповідними товарними фондами. Справа в тому, що зростання фондомісткості збільшує потребу в найбільш зарплатоемкость продукції - продукції галузей інвестиційного комплексу і в той же час зменшує можливості нарощування обсягів виробництва продукціїспоживчого призначення. В результаті цього неузгодженості зростає роль чинників, що знижують зацікавленість у підвищенні ефективності трудових і матеріальних ресурсів. Крім того, подорожчання енергії позначається на розмірі чистої продукції народногогосподарства, що призводить до зниження прибуткової частини бюджету і, як наслідок, уповільнення росту бюджетних відрахувань на соціально-культурні заходи, освіту, науку. Ці оцінки були отримані на основі розрахунків за розробленою в СЕІ СО АН СССРсистемної моделі, що враховує взаємозв'язок матеріально-речових і вартісних пропорцій відтворення.
Найважливіше значення має з'ясування правильності розподілу продукції колгоспу. Насамперед перевіряється виконання зобов'язань з продажу гос-ву с. Особлива увага звертається на розподіл продукції на трудодні. При цьому враховується, що натуральні видачі колгоспникам в розмірах, що перевищують їх особисті потреби, зменшують грошові доходи колгоспу і, отже, знижують суми грошових видач за працю і уповільнюють зростання відрахувань в неподільні фонди.
З метою відпрацювання втоіой моделі госпрозрахунку з січня 1989 р. в геології застосовується система оподаткування. Податкові надходження в бюджет є свого роду нормативом, який встановлюється у відсотках до доходу. У разі перевищення фактичної величини госпрозрахункового доходу над плановою діють прогресивна шкала оподаткування і поправочний коефіцієнт на додаткові відрахування до фонду оплати праці. Тим самим обмежується надплановий зростання цього фонду, що стимулює розробку напружених планів формування госпрозрахункового доходу. При значному перевищенні фактичної величини госпрозрахункового доходу над плановою здійснюється перелив коштів фонду оплати праці в фонд виробничого та соціального розвитку. Обмеження зростання відрахувань в єдиний фонд оплати праці поки не має достатнього обгрунтування. В даний час відрахування в централізовані фонди міністерства опинилися на рівні відрахувань до держбюджету, а безпосередньо на підприємствах в фонді виробничого і соціального розвитку залишається значно менша частина доходу.
Расшіряются бюджетні права союзних республік. Союзним республікам було надано право розпоряджатися додатково виявленими і отриманими протягом року доходами для фінансування потреб понад загальних асигнувань. З введенням в 1957 році централізованого порядку справляння відрахувань від прибутку значно зросли закріплені доходи бюджетів республік. Відбувається вдосконалення структури державного бюджету. Темпи зростання відрахувань від прибутку значно перевищили темпи надходжень від податку з обороту, хоча протягом усього розглянутого періоду він залишався основним регулюючим доходом республіканських бюджетів.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная