Леуметтік психологияда баќылау ѓдісініњ зерттеу обьектісі не бола алады
Учебные материалы


Леуметтік психологияда баќылау ѓдісініњ зерттеу обьектісі не бола аладыКарта сайта net4com.ru

*****

Дауыс сапасын, диапазонын, тонын кµрсететін жүйе:

A) паралингвистикалыќ

*****

Индивидтіњ танымдыќ процестері т±рѓысынан ќандай баѓытта ѓлеуметтік ж‰ріс-т±рыс ќаралады:

C) бихевиористік

*****

Проксемика - бұл:

C) қарым-ќатынастыњ, уаќыттыњ жѓне кењістіктік ережелерімен ш±ѓылданатын арнаулы сана

*****

Басында ±йымдаспаѓан, ешќандай ортаќ маќсаты жоќ, ѓрт‰рлі эмоционалдыќ к‰йдегі адамдар жиынтыѓы ќандай ѓлеуметтік-психологиялыќ ќ±былысты кµрсетеді:

B) тобыр

*****

Кіші топтыњ ењ тµменгі ќ±рамы ретінде екі адамды, яѓни диаданы алуѓа болады деушілер кімдер:

C) аѓылшын зерттеушілері

*****

Кім және ќай жылы ѓлеуметтік перцепция терминін енгізді:

C) Дж. Брунер 1947 ж.

*****

Әлеуметтік психологияда томендегідей топ түрлерін ажырату қабылданған:

A) үлкен және кіші

*****

Әлеуметтік психология ќандай пѓндердіњ бірігуі негізінде жасалып отыр:

B) психология жѓне әлеуметтану

*****

Зерттеуші байќалушы топтыњ м‰шесі ќатарына кірмей, сырттай байќау ж‰ргізеді:

B) жасырын байќау

*****

Шынайы байќау – б±л

A) Зерттеуші белгілі бір уаќыт аралыѓында зерттеу объектісі болады

B) Зерттеуші топ м‰шесі болмайды

C) Зерттеушілер µздерін зерттеп ж‰ргенін біледі

D) Экспериментальдыќ жаѓдай байќауѓа алынады

E) Байќау объектісі шынайы ѓлеуметтік процесс болып табылады

*****

Жеке адамныњ ерекшеліктері мен ±жым м‰шелері арасындаѓы ќарым – ќатынасты зерттеуге м‰мкіндік беретін ѓдіс

C) анкета

*****

Леуметтік – психологиялыќ зерттеу нѓтижесінде алынѓан деректерге ќойылатын талаптар

A) шашырањќы, жоспарлы, ѓр т‰рлі баѓытта

*****

Сөздіњ тиімділігін арттырудыњ жабыќ типі

C) коммуникатор µз кµзќарасын жасырады

*****

М ќашыќтыќ араќатынстыњ ќай т‰ріне сѓйкес келеді

B) жеке бастыќ

*****

Көзқарас, талаптары үлгі болып саналатын ақиқат өмір сүруші немесе қиялдағы топ.

E) ұжым

*****

Зақ уақыт өмір сүретін, қоғамның тарихи дамуы барысында қалыптасқан топ.

D) шартты топ

*****

Лидерлік стильдің бірі

E) гуманистік

*****

Лидерге тән белгі

C)кіші топты әлеуметтік жүйеде танытады.

*****

Топты социометриялық зерттеу бағыты кімнің есімімен байланысты

B) Дж. Морено

*****

Б.Д. Парыгин қандай ұйымдардың айырмашылығын ашып көрсетті:

B) “кіші топ “ және “үлкен топ “

*****

Кеңес дәуірінде ұжым мәселесі кімнің еңбектерінде ерекше аталған:

D) Макаренко А.С.

*****

Леуметтік психологияда этникалық топтар мәселесін зерттегендердің алғашқысы кім

D) В.Вундт

*****

Индивидтің адамдар қоғамына кіруі, әлеуметтік рольдерді орындауға қажет тәжірибені меңгеруі ?

B) әлеуметтену*****

Л.И. Уманский қандай әрекетті ұйымдастырудың 3 формасын ашты:

B) біріккен әрекеттің

*****

Адам µмір с‰ретін микра жѓне макро ортаныњ ѓсерін ескере отырып, оларды ќалыптастырудыњ наќты механизмін, жеке бас ерекшеліктерін зерттейтін

B) әлеуметтік психология

*****

Контент – талдау ѓдісі – б±л

C) с±раќ – жауап

*****

Арым – ќатынастыњ коммуникативтік, интерактивтік, перцептивтік жаѓын ашып кµрсеткен психолог

B) Выготский Л.С

*****

Адамдар ќарым – ќатынасыныњ негізгі ќ±ралы

B) тіл

*****

Тілдік жѓне тілдік емес белгілер ж‰йесі арќылы ќарым – ќатынасќа т‰су ќарым – ќатынастыњ ќандай жаѓы

D) визуалды

*****

Перцептивтік ќарым – ќатынас

A) адамдардыњ бір - бірін ќабылдауы

*****

Біріккен ѓрекетті ұ ұйымдастырудыњ 3 формасын бµліп кµрсеткен кім

A) Уманский Л.И.

*****

Адамныњ µзін сырттан кµре алу м‰мкіндігі

B) рефлексия

*****

Батыстаѓы кіші топтарды зерттеудіњ бір баѓыты

E) гуманизм

*****

Ресми жѓне ресми емес топтарды зерттеуді алѓаш ±сынѓан американ зерттеушісі

C) Келли Г.

*****

Кµњілдестік ќарым-ќатынас аймаѓы

B) 0-0,5 м

*****edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная