Учебные материалы


Тема 9. Глобальний маркетинг.



Карта сайта jennydebevec.com

Історія глобалізації. Передумови появи глобального маркетингу. Вплив глобалізацій них процесів на функціонування фірм.

Сутність поняття глобального маркетингу. Передумови, які обумовлюють відмінності внутрішнього і міжнародного маркетингу. Особливості міжнародного маркетингу.

Тема 10. Інтерактивний маркетинг.

Лекції – 2 години.

Сутність інтерактивного маркетингу . Основні завдання інтерактивного маркетингу.

Місце інтерактивного маркетингу в загальній системі управління фірмою.

Тема 11. Індивідуальний маркетинг.

Лекції – 2 години, семінарські заняття – 2 години.

Основні причини виникнення індивідуального маркетингу. Загальна характеристика індивідуального маркетингу. Специфічні риси та особливості індивідуального маркетингу.

Тема 12. Екологічний маркетинг.

Лекції – 2 години, семінарські заняття – 2 години.

Передумови виникнення екологічного маркетингу. Місце екологічного маркетингу в концепції соціально-етичного маркетингу.

Роль екологічного маркетингу в процесі стратегічного управління та зниження екологічних ризиків.

Основні аспекти екологічного маркетингу: розробка екологічно безпечної продукції, оборотної тари і пакування, що піддається біохімічному розкладанню, енергозберігаючих технологій, а також удосконалювання контролю забруднення навколишнього середовища.

Екологічний товар, поняття, специфічні риси.

Тема 13.Ризики в маркетингу.

Лекції – 4 годин, семінарські заняття – 2 години

Управління ризиками в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Економічний ризик – це об’єктивно - суб’єктивна категорія, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору. Загальні підходи до класифікації підприємницьких ризиків, ознаки класифікації.

Способи оцінки ризику: Експертні атрибутивні оцінки; Експертні бальні оцінки факторів і критеріїв ризику; Оцінка вірогідності ризику за допомогою статистичних моделей;

Ступінь ризику, величина ризику. Методики оцінки.

Характеристика умов ризику та факторів ризику.

Основні способи зменшення ступеню ризикованості маркетингових операцій: уникнення; попередження; прийняття ( збереження чи навіть збільшення ); зниження ступеня ризику ( оптимізація ).

Література: 2-с.21-47; 3-с.30-32; 5-с.80-85; 6-с.201-213; 11-с.23-29.

II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦМПЛІНИ „МАРКЕТИНГ”.

2.1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ.

Модуль 1. „Основні положення теорії маркетингу”.

Тема 1. Формування теорії маркетингу.

Основні питання.

1.Сутність маркетингу.

2.Необхідність теоретичного розвитку маркетингу.

3.Основні парадигми в маркетингу.

4. Маркетинг як наука, спосіб мислення та спосіб дії.



edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная