ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА
Учебные материалы


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТАКарта сайта franzbeidler.com
Нумар раздзела, тэмы, занятка Назва раздзела, тэмы, занятка; пералік вывучаемых пытанняў Колькасць аўдыторных гадзін Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя метадычныя дапаможнікі і інш.) Літаратура Формы кантролюведаў
Лекцыі Практычныя (семінарскія)заняткі Лабараторныя заняткі КСРС
1. Фарміраванне беларускага этнасу і дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях
1.1. Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі”. 1.Прадмет, задачы і змест курса. 2.Крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі. 3.Перыядызацыя айчыннай гісторыі. Мульты- медыйная прэзентацыя. Карта “Рэспубліка Беларусь”. [1] [2] [4] [5] [9]
1.2. Фарміраванне беларускага этнасу (VI ст. - пачатак XX ст.). 1. 1.Першабытнае грамадства ў эпоху каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў. 2. Засяленне славянамі тэрыторыі Беларусі ўVI - VIІІ стст. н.э. 3.Старажытнаруская народнасць як аснова фарміравання рускага, беларускага і ўкраінскага этнасаў. Мульты- медыйная прэзентацыя. [1] [5] [10] [18] [19] [20] [28] [38]
1.2.1. 1.Грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя ўмовы фарміравання беларускага этнасу ў XIV - XVIII стст. 2.Фарміраванне этнічнай самасвядомасці. Паходжанне тэрміна “Белая Русь”. 3.Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі ў другой палове XIХ – пачатку XХ ст. [1] [5] [10] [18] [19] [20] [28] [38] Франтальнае апытанне. Выступленні з дакладамі і рэфератамі.
1.3. Дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях у IX - XVIII стст. 1.Першыя дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель ў ІХ – ХІІІ стст. 2.Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Узнікненне гарадоў. 3.Феадальная раздробленасць. Знешнепалітычнае становішча ў канцы ХІІ – першай палове ХІІІ ст. 4. Культура. Распаўсюджанне хрысціянства (Х – першая палова ХІІІ ст.). Мульты- медыйная прэзентацыя. Карта “Беларускія землі ў складзе ВКЛ”. [4] [5] [6] [7] [11] [12] [15] [17] [58]
1.3.1. 1.Беларусь у часы станаўлення і ўмацавання Вялікага Княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – 70-я гг. ХV ст.). 2.Вялікае Княства Літоўскае ў канцы ХV – першай палове ХVІ ст. Палітычнае становішча, дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ў ВКЛ. 3.Эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVІ- ХVІІ стст.). 4.Знешнепалітычнае становішча Рэчы Паспалітай у ХVІІІ ст. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы. 5.Царква і рэлігія на беларускіх землях у ХVІ – першай палове ХVІІ ст. Адраджэнне і Асветніцтва ў Беларусі. [4] [5] [6] [7] [11] [12] [15] [17] [18] [23] [25] [34] [58] Франтальнае апытанне. Выступленні з дакладамі і рэфератамі.
1.4. Становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай дзяржавы (канец XVIII ст. -кастрычнік 1917г.). 1.Грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 2.Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове ХІХ ст. 3.Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 4. Адмена прыгоннага прпава. Асаблівасці буржуазных рэформаў другой паловы ХІХ ст. у Беларусі. Мульты- медыйная прэзентацыя. [5] [6] [7] [18] [20] [26] [30] [39] [58]
1.4.1. 1. Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі і яго сацыяльна-зканамічныя вынікі. 2. Развіцё капіталізму ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 3.Беларусь у перыяд буржуазна-дэмакратычных рэвалюцый 1905-1907 і Лютаўскай 1917 г. 4.Становішча Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны 5.Культура Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Франтальнае апытанне. Выступленні з дакладамі і рэфератамі.
2. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці і ўмацаванне яе суверэнітэту ў XX - пачатку XXI ст.
2.5. Фарміраванне і ўмацаванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў Беларусі (кастрычнік 1917-чэрвень 1941 гг.). 1. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай ўлады ў Беларусі. 2.Фарміраване беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-дэмакратычнай і рэвалюцыйна-класавай асновах. Мульты- медыйная прэзентацыя. [1] [4] [8] [9] [10] [18] [20] [30]
2.5.1. 1.Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 20-30-я гг. ХХ ст. 2.БССР у гады ноавай эканамічнай палітыкі. 3.Калектывізацыя і індустрыялізацыя ў БССР. 4.Палітыка беларусізацыі. Развіццё адукацыі, навукі і культуры ў БССР у 1920-1930-я гг. Франтальнае апытанне. Выступленні з дакладамі і рэфератамі.
2.6. Геапалітычнае становішча Беларусі ў 20-30-я гг. XX ст. Заходняя Беларусь у складзе польскай дзяржавы. 1.Рыжская мірная дамова ў гістарычным лёсе беларускага народа. 2.Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацыянальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы. 3.Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух ў Заходняй Беларусі. Мульты- медыйная прэзентацыя. [2] [4] [5] [6] [9] [19] [20] [24] Тэсціраванне
2.7. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны. 1.Абвастрэнне супярэчнасцей паміж вядучымі краінамі свету напярэдадні Другой сусветнай вайны. 2. Пачатак Другой сусветнай вайны. 3.Акупацыя фашысцкай Германіяй Беларусі. Акупацыйны рэжым. 3. Мульты- медыйная прэзентацыя. Карта “Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны”. [3] [4] [5] [6] [9] [23] [24]
2.7.1. 1.Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў 2.Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 3. Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу над фашызмам. Франтальнае апытанне. Выступленні з дакладамі і рэфератамі.
2.8. Савецкая Беларусь: дасягненні і праблемы стваральнай працы народа (1945-1991 гг.). 1.Беларусь ва ўмовах супрацьборства дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм. 2.Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у другой палове 1950-х – першай палове 1980-х гг. 3.Грамадска-палітычнае жыццё ў СССР і БССР. Мульты- медыйная прэзентацыя. Карта “Беларусь у 20-30-я гг. XX ст.” [1] [2] [3] [10] [18] [20] [29]
2.8.1. 1.БССР у другой палове 1980-х гг. палітыка перабудовы і асаблівасці яе правядзення ў БССР. 3.Пачатак працэса дэмакратызацыі ў БССР. Змены ў духоўным жыцці. 2.Адукацыя, навука і культура ў БССР у другой палове 1950-х -1980-я гг. Франтальнае апытанне. Выступленні з дакладамі і рэфератамі.
2.9. Суверэнная Беларусь ў канцы XX – пачатку XXI ст. 1.Абвяшчэнне і станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 2.Грамадска-палітычнае жыццё ў Рэспубліцы Беларусь у другой палове 1990-х гг. – пачатку ХХ ст. Мульты- медыйная прэзентацыя. Карта “Рэспубліка Беларусь”. [1] [4] [5] [6] [10] [19] [20] [30] [39]
2.9.1. 1.Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь. 2.Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь. 3.Адукацыя, навука і культура Рэспублікі Беларусь. Тэсціраванне
Усягоedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная